Av. Ersöz: 'hak sahipliğinin iptali yönünde açılacak davaların süre sıkıntısı ortadan kaldırıldı'

Av. Talip Ersöz, 2020 Elazığ depremi nedeniyle hak sahipliği taleplerinin reddine dair idari işlemlerin iptali yönünde ikame edilen idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre sıkıntısının ortadan kaldırıldığı yönünde bir basın açıklaması yaptı.

Av. Talip Ersöz, 2020 Elazığ depremi nedeniyle hak sahipliği taleplerinin reddine dair idari işlemlerin iptali yönünde ikame edilen idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre sıkıntısının ortadan kaldırıldığı yönünde bir basın açıklaması yaptı.

Av. Talip Ersöz yaptığı açıklamada; "Elazığ İdare Mahkemesi, tarafımızca müvekkilimizin hak sahipliği başvurusunun reddi kararının iptalini temine dönük olarak ikame ettiği davada;  Elazığ İl Çevre Müdürlüğünün mevzuata aykırı ilan yapması nedeniyle Elazığ İl Çevre Müdürlüğü'nün, hak sahipliği talebinin reddi yönündeki idari işlemin iptaline dair hüküm tesis etmiştir. Bu emsal mahkeme kararı ile 2020 yılı depremi nedeniyle hak sahipliği için süresinde başvuru yapamayan afetzedelere yeniden başvuruda bulunma imkanı sağlanmıştır. Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararında; "Elazığ İl Çevre Müdürlüğünce yapılan ilanda başvuru süresinin 15/06/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında olacak şekilde altmış gün olarak belirlendiği ancak mevzuata göre başvuru süresinin iki ay olarak belirlenmesi gerekirken, altmış gün olarak belirlendiği ve bu haliyle başvuru süresinde iki günlük bir eksikliğe neden olunduğu görülmüştür. Yine 27/12/2020 tarihinde meydana gelen deprem kapsamında hak sahipliği başvurusunda bulunabilmeye ilişkin olarak yapılan ilanın usule uygun olmadığı ve bu usule aykırılığın, hak sahibi olabileceklerin başvuru hakkını kısıtladığı mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denilmektedir. Mahkeme vermiş olduğu karar ile davacının doğrudan hak sahibi olduğu sonucunu doğurmayacağı fakat başvurunun süresinde yapılmış sayılacağını böylece idarece, davacının başvurusunun süresinde yapıldığı kabul edilerek başvurunun yeniden değerlendirilmeye tabi tutulması gerektiğine hükmetmiştir." Dedi.